תקנון שימוש – h-unet

 1. ברוך הבא לאתר h-unet (“האתר“), המאפשר לך ליצור כרטיס ביקור דיגיטלי ולקצר את הדרך ללקוח הבא שלך – הצטרף למהפכה!!
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וכל רכישה של שירות שיעשו על ידי גולש אשר נרשם באתר וקיבל שם משתמש וסיסמא הייחודים לו (להלן ” המשתמש“/”הרוכש“) וכל התקשרות בין הרוכש ובין האתר (ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה) (“מפעילת האתר” או “החברה“) תהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הרוכש למפעילת האתר.
 3. האמור בתקנון זה יחול גם על תאגיד הרוכש שירות כרטיס ביקורי דיגיטלי עסקי עבור עובדיו ו/או הפועלים בשמו.
 4. השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתך לאמור בתקנון. אם אינך מסכים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.
 5. האתר כולל מידע כללי וספציפי אודות השירותים המוצעים בו ומאפשר לגולש לרכוש אותם בהתאם למחיר הנקוב באתר.
 6. האתר והפלטפורמות השיווקיות הנספחות לו, משמשים להקמה ושיווק כרטיס ביקור דיגיטלי. הרוכש יכול לשתף את כרטיס הביקור הדיגיטלי עם כל מי שירצה.

לכרטיס הדיגיטלי הנמכר באתר מספר גרסאות, בעלות תוכן ו/או עיצוב שונה ו/או אפשרויות טכנולוגיות שונות – הכל לפי בחירת החברה או המשתמש, חלקן מוצעות בחינם וחלקן בתשלום ובאחריות המשתמש לבחור את האופציה הטובה עבורו.

 1. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד ותקנון זה מתייחס כמובן, גם לנשים.
 2. מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם מפעילת האתר בכתובת הדוא”ל: hello@h-unet.co.il .
 3. מפעילת האתר רשאית לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי מהותי בתנאי תקנון זה יפורסם ויחייב את הגולש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
 4. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון ובמקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין עצמן, תגבר זו המיטיבה ביותר עם החברה. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה, היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן להתנות (ככל שקיימות) והמוענקות במפורש בדין.
 5. כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 6. מפעילת האתר רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב הרוכש לפי המחירים המעודכנים.
 7. כל הדוגמאות של כרטיסי ביקור דיגיטליים באתר הן לצרכי הדגמה בלבד והחברה אינה מתחייבת כי כרטיס הביקור של הרוכש יעוצב באותו האופן שנראה בדוגמאות.
 8. מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות אך רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 9. בעת עדכון סל הקניות, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת לרוכש אודות סל קניות ‘נטוש’, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידו.
 10. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שגולש, הוא יכול לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 11. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

הצטרפות לשירות והתשלום עבור השירותים :

 1. כל משתמש פוטנציאלי נדרש תחילה להירשם לאתר באמצעות הזנה של שם משתמש וסיסמא, שישמשו לצורך הזדהות בעת כניסה למערכת. על הגולש חלה החובה לשמור את פרטי ההזדהות בסודיות ולא לאפשר לאחר זולתו לעשות בהם שימוש.

בשלבים הבאים יידרש כל משתמש להזין את כל פרטי ההתקשרות איתו, את פרטיו האישיים וכל צרף מידע וחומר שיווקי או אחר והכל לפי אפשרויות ו/או דרישות השירות הנבחר.

 1. המשתמש מתחייב כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישומו כמשתמש, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא ואינו מפר זכויות צדדים שלישיים והדין. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהשירות או המוצר אותו הזמין יסופק לו.
 2.  
 3. הפרטים האישיים שימסרו בעת הרכישה על ידי המשתמש, יישמרו אצל מפעילת האתר.

התחייבויות והצהרות המשתמש כלפי מפעילת האתר

 1. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
 • הוא רשאי להתקשר עם מפעילת האתר לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.
 • יציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
 • ישתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 • כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. המשתמש יעדכן את מפעילת האתר בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות המשתמש.
 • עצם הרישום כמשתמש מהווה הסכמה להיכלל במאגר של מפעילת האתר. המאגר ישמש את מפעילת האתר בין היתר למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למשתמש, בדואר אלקטרוני או במסרון ככל שהמשתמש אישר את קבלתם. מחיקת פרטים מהמאגר תעשה לבקשת משתמש שיפנה למפעילת האתר לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.
 • מפעילת האתר לא תשא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.
 • הוא מסכים שמפעילת האתר תהא רשאית למסור את פרטיו לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם מפעילת האתר תעמוד בפני איום כי ינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
 • לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו.
 • הוא פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות בקשר לתכני האתר, לרבות בכל הקשור למוצרים ולשימוש בהם.
 1. למפעילת האתר הזכות שלא לאשר התקשרות עם משתמש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמשתמש וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעילת האתר על פי דין ו/או הסכם. למפעילת האתר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה “שימוש לרעה”, האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין.

אחריות מפעילת האתר ומגבלותיה

 1. מפעילת האתר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.
 2. השירותים המוצעים באתר ניתנים כפי שהם .(AS IS) מפעילת האתר אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי הגולשים בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לתמהיל ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים.
 3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה של מוצרים / שירותים באמצעות האתר, כמו גם הסתמכות על התכנים שבו – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. כאמור, דוגמאות כרטיסי הביקור באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הדוגמאות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצר / שירות הנמכר בפועל.
 5. המידע (לרבות התכנים) המופיע באתר והמערכת ניתנים בכל עת אך ורק כפי שהם מופיעים באתר ועל פי זמינותם. מפעילת האתר אינה מתחייבת באופן מפורש או משתמע לגבי טיב פעולתם, התאמתם לצרכי הגולש, סחירותם, הבעלות בהם או בכל חלק מהם. כל שימוש באתר ובמערכת או הסתמכות עליהם תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של הגולשים. מפעילת האתר, עובדיה, נציגיה, מנהליה, סוכניה, יורשי הבעלים או מוטבים אחרים שלהם, לא יהיו אחראים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שיווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או על המערכת או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במערכת, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן המערכת או מכרטיס הביקור, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
 6. מאחר והמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, אך מפעילת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה בכדי לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו במעמד ההצטרפות לשירות. אם בכל זאת יעלה בידי גורם כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה למרות אמצעי האבטחה שהיא נוקטת, לא תוכל להעלות ו/או לפנות בכל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל המידע השמור על ידיו בתוך המערכת. המשתמש מתחייב להזין במערכת האתר אך ורק מידע ששייך לו או שקיבל זכות שימוש בו במסגרת כרטיס הביקור הדיגיטלי. המשתמש נותן בזאת למפעילת האתר זכות שימוש במידע שיכניס למערכת ובכל זכויות קניין רוחני או פרטיות או כל זכות אחרת, לצורך מתן השירות על ידה. המשתמש מתחייב לא לכלול מידע רגיש, אישי או מפר הגנת פרטיות של צדדים שלישיים, מידע סודי על פי חוזה או על פי דין, מידע פורנוגרפי או נוגד תקנת הציבור או שעלול לפגוע ברגשותיו, מידע המפר זכויות קניין רוחני של אחרים, לרבות פטנטים, תכנה, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו”ב, על פי כל דין החל עליו, וישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה בגין מידע כאמור שיועלה למערכת. במידה ומפעילת האתר תראה לנכון ועל פי שיקול דעתי הבלעדי, היא תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מן המערכת או אף להגביל את שימוש המשתמש בה. ברור למשתמש כי מפעילת האתר ומערכות המידע של החברה אינם מתפקדים כארכיב או כאמצעי אחסון לכל מידע שלך או של אחרים אשר יוזן למערכת. המשתמש מתחייב לגבות את כל המידע שלו באמצעים אחרים ומפעילת האתר לא תהא אחראית כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל אבדן מידע מכל סוג.
 7. באישור הסכם תנאי השימוש, הינכם מאשרי כי קראתם ואישרתם גם את מדיניות הפרטיות של האתר.
 8. בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ואחריותה לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה משימוש של המשתמש בשירות לא יעלה על ערך השירות / מוצר הנרכש שגרם לנזק.
 9. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתקלות ו/או עיכובים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או סליקת כרטיס האשראי. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות המוצע באתר יינתן באופן סדיר וללא כל הפרעות ו/או הפסקות לרבות תקלות, נזקים, קלקולים, בעיות וכשלי תקשורת במחשביה ו/או אצל מי מספקיה והיא לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות עוגמת נפש) שייגרמו כתוצאה מכך למשתמש ו/או לכל אדם אחר.

זכויות הקניין רוחני של מפעילת האתר ובעלותה בנוגע לתכנים באתר

 1. מפעילת האתר מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 2. מפעילת האתר תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
 3. תמונות ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה או שהיא קיבלה זכויות שימוש בהם מצדדים שלישיים. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת ממפעילת האתר בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, קטעי אודיו ווידאו, עיצוב ותמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של מפעילת האתר מראש ובכתב.
 5. תמונות ו/או סימני מסחר ו/או לוגו ו/או קניין רוחני של ישויות משפטיות שכרטיס הביקור הדיגיטלי מפנה לאתר שלהן או לחשבון שלך באתר שלהן, לדוגמא קישור לאתר facebook, instgram, waze וכדומה (“החברות המקושרות”), הינם קניינם של החברות המקושרות בלבד ועיצובם ודרך השימוש בהם מוגבל וכפוף לתנאים המשפטיים באתר של כל חברה מקושרת. בעת השימוש בסימני מסחר אלו המשתמש מתחייב לעמוד בדרישות כל אחת מן החברות. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרה שלו את התנאים המשפטיים של איזה מהחברות המקושרות בגין שימוש מפר בקניין הרוחני שלהן.
 6. ניתן למשתמש רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר החברה במידע בו ובמערכת בניית כרטיס ביקור דיגיטלי, לשימושו ולמטרות המפורטות בתקנון זה. המשתמש רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושו בלבד. עצם ביצוע התשלום בגין השירות המוצע באתר אינו מקנה למשתמש ו/או מי מטעמו להפוך לבעלים ו/או אחראים על המערכת או קוד המקור. אסור להשתמש בתכניות או רובוטים או חומרה כדי לאסוף חומר מן האתר, להעתיק או לשמור חומר כאמור. המשתמש אינו מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, עכבישים scrapers ודומיהם. המשתמש מאשר כי ידוע לו שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והוא מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. המשתמש מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.
 7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 8. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.
 9. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מי יכול להשתמש בשירותי האתר :

 1. כל משתמש רשאי להשתמש באתר על מנת להצטרף לשירותים המוצעים בו, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
 • המשתמש מתחייב להשתמש בשירות בהתאם לחוקי מדינת ישראל לרבות בעניין הפצת מסרונים ו/או הודעות למי שלא אישר לקבל הודעות.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת פיזית בישראל.

ביטול :

 1. המשתמש יוכל להפסיק בכל עת את קבלת השירותים.
 2. למען הסר ספק, התשלום בגין השירות הינו תקופתי (חודשי/שנתי), במידה והמשתמש יבחר להפסיק את השירות במהלך התקופה, לא יוחזר הסכום היחסי בגין התשלום באותו החודש והכל בכפוף להוראות הדין.

תמיכה טכנית :

 1. השירות והשימוש באתר אינו כולל תמיכה טכנית, בכל מקרה בו תינתן תמיכה טכנית תהא רשאית מפעילת האתר להתנות מתן תמיכה טכנית בתשלום.

תנאים נוספים ומשלימים :

 1. כרטיס הביקור הדיגיטלי הנבנה באמצעות מערכת האתר מאוחסן בשרתי מפעילת האתר ואינו ניתן להעברה ואחסון בשרתים ו/או מקומות אחרים.
 2. מפעילת האתר ו/או/ מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או/ עקיף כלפי משתמשים ו/או צדדי ג’ ו/או מכשירי קצה באשר לתכנים אשר יוזנו ו/או יופצו על ידי המשתמש במערכת, לרבות אמינותם, השפעתם, דיוקם ומהימנותם.
 3. מפעילת האתר תהא רשאית להפסיק את מתן השירותים למשתמש וזאת במידה והופסק ו/או לא הוסדר נושא התשלום במלואו.
 4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים, אלא אם ציין במפורש שאינו מעוניין בכך. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, נציגיה, מנהליה, סוכניה, יורשי הבעלים או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש בקשר עם שימוש שיעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו”ב.

שונות וסמכות שיפוט

 1. החברה והיא בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהלקוחות) ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג’ לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.
 2. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי שימוש אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בירושלים, ובהם בלבד.
 3. תנאי שימוש אלה, המהווים כאמור הסכם מחייב בין החברה לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
 4. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה תגבר ההוראה המיטיבה עם החברה.
 6. על אף האמור בכל דין, כל תביעה מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.
 7. כל ההודעות שישלחו לחברה יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 8. הודעות לחברה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: haim@h-unet.co.il

ט.ל.ח.

טוב לראות אותך.

החזון הוא להוביל את סוכני הקבוצה לצמיחה אישית, מקצועית, כלכלית ועסקית בשמחה, ולאפשר פתרונות מדויקים ונאמנים לצורכי לקוחותיהם. 

חדשים? פתחו כרטיס

יש לכם משתמש? התחברו

סוכן יקר,

טוב לראות אותך.

סוכן יקר,

טוב לראות אותך.