מדיניות הפרטיות

 1. המידע הנאסף והשימוש בו

  1. במסגרת השימוש באתר או רישום לאתר ו/או שירות כלשהו, המשתמש עשוי להתבקש למסור פרטים אודותיו, לרבות שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים, הפרטים האמורים יאספו על ידי החברה.
  2. בנוסף, בעת השימוש באתר, עשוי להצטבר מידע אודות המשתמש ו/או השימוש באתר ואופן השימוש, לרבות אך לא רק, העמודים שבהם המשתמש צפה, מידע או פרסומות שקרא באתר,  מיקום המשתמש, שירותי האתר בהם ביקש המשתמש להשתמש ו/או השתמש, פרטי ציוד הקצה באמצעותם ישתמש המשתמש באתר, מזהים דיגיטליים (כגון כתובת IP, מס’ IMEI וכו’).
  3. חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה, אשר במסגרתה המשתמש יידרש למסור פרטים כדוגמת שמו, כתובתו, ואמצעים להתקשרות עמו (מספר טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני), ויתכן ואף ידרשו פרטים נוספים. המשתמש לא יוכל להירשם ו/או לשלוח בקשת שירות ו/או לבצע פעולות קשורות אם לא ימסור את הנתונים המבוקשים בשדות שחובה למלא.
  4. יתכן כי כחלק בלתי נפרד מהרישום ו/או בקשת שירות ו/או לפי הצורך, המשתמש יתבקש לאמת את זהותו באמצעות המידע שמסר ופרטי התקשרותו. אין ולא יהיה ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות המשמש כדי לרשום את המשתמש לרשימת דיוור ו/או תפוצה כלשהי, והמשתמש לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה באשר למשלוח דיוור או ביצוע פנייה בניגוד לדין.
  5. החברה עושה שימוש בכלים ושירותים לאיסוף וניתוח נתונים ומידע, לרבות אך לא רק תדירות השימוש באתר, היקף השימוש, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר ועוד. החברה עשויה אף להיעזר בגורמים שונים לצורך איסוף המידע וניתוחו. המידע נועד לצרכי ניתוח, בקרה ומחקר.
  6. ככל שהמשתמש ישלח בקשת שירות, החברה תשמור את פרטי בקשת השירות כמו גם הנתונים שימסרו במסגרת בקשת השירות. במסגרת רכישת שירותים מצדדים שלישיים שהם בעלי מקצוע אליהם יופנה המשתמש באמצעות האתר, החברה תקבל פרטי השירות שיבוצע מולם.
  7. ידוע למשתמש כי אינו מחויב למסור מידע באמצעות האתר על פי הדין. המשתמש מאשר כי ככל שימסור מידע באתר ו/או לחברה על פי בקשה, הרי שעושה כן בהסכמתו, מרצונו החופשי, על אחריותו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  8. החברה לא תמסור את מספר הטלפון או כתובת דואר אלקטרוני של המשתמש לבעלי המקצוע, למעט אם המשתמש יבקש זאת. בכל מקרה בו המשתמש ישלח בקשת שירות באמצעות האתר, הפרטים יועברו לבעל מקצוע בתחום הרלוונטי בו התבקש השירות ולצורך הפניית המשתמש לבעל המקצוע האמור לשם קבלת מידע ופרטים והחברה תהיה רשאית אף להעביר את פרטי המשתמש לבעלי מקצוע אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת שירותים נוספים ו/או משלימים.
  9. הפרטים והמידע אודות המשתמש לא יימסרו לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, למעט המקרים המפורטים להלן:
   1. לנותני שירותים של החברה ו/או בעלי מקצוע על מנת שהחברה תוכל להעניק למשתמש שירותים ו/או שירותים משלימים ו/או שירותים נוספים.
   2. על פי בקשת המשתמש או בהסכמתו ו/או על מנת לספק את השירותים באתר, לרבות לצורך מתן שירותי דיוור.
   3. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי מתנאי תקנון השימוש באתר או שיבצע בקשר אליו פעולה בניגוד לדין או פעולה כזו.
   4. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת, טענה, דרישה או תביעה אשר יתנהלו בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  10. החברה רשאית לעשות שימוש ולהעביר לצדדים שלישיים מידע אנונימי שאינו אישי, אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.
  11. יובהר, כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים שימסרו על ידי המשתמש. בנסיבות האמורות, המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל פגיעה ו/או נזק כספי ו/או אחר, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת הפרטים.

  משלוח דבר פרסומת

  1. החברה מציעה שירות משלוח דיוור מידע או חדשותי או פרסומי או כללי ישירות למשתמש  באמצעות האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, לרבות קבלת ניוזלטר (להלן: “הדיוור“). מובהר במפורש כי יתכן והדיוור יכלול דברי פרסומת אשר נעדרים כל חדשותי.
  2. המשתמש מצהיר ומאשר כי מסכים במפורש שיישלחו לו דיוור בכל אמצעי, לרבות הודעת מסר והודעה אלקטרונית, וכי ידועות לו הוראות סעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס”ח-2008 (תיקון מס’ 40 לחוק).
  3. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להתנתק משירות הדיוור בכל עת על ידי פניה לחברה באמצעות דוא”ל לכתובת h-unet@h-unet.co.il.

  שימוש בקבצי “עוגיות” – Cookies

  1. האתר עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות מקובלות כדוגמת קבצי מידע מסוג “עוגיות” או “קוקיס” ((Cookies. מדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. הקבצים משמשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ושיפור חווית המשתמש באתר, לרבות שמירת מידע אודות השימוש באתר והפרטים שהוזנו על ידי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ואבטחת מידע. קבצי “קוקיס” מכילים אף מידע מגוון כגון: הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר.
  2. אם המשתמש אינו רוצה לקבל קבצי קוקיס באפשרותו להימנע מכך באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלו. בכל עת המשתמש יכול למחוק את הקבצים, אם וככל שנשמרו אצלו. נטרול הקבצים עלול גרום לכך שהאתר לא יותאם להעדפות המשתמש או שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

  אבטחת מידע

  1. החברה נוקטת באמצעים ומשתמשת במערכות לצורך אבטחת מידע, אך אין בהם ביטחון מוחלט למניעת סיכונים לחדירה בחתי מורשית למחשבי החברה, על כן החברה אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באמצעות האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים באשר לשימוש במידע אשר מסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

  שונות

  המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה על פי החוק למסור מידע אודותיו, הכולל פרטים מזהים אודותיו ופרטים אחרים, וכי המידע האמור נמסר על ידי המשתמש מרצונו ובהסכמתו. ככל שהמשתמש לא ימסור את המידע האמור, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גלישה באתר, כולו או חלקו, שימוש בשירותים המוצעים באתר וכו’.

  1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת, וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד שינוי התקנון באתר. יצוין כי התקנון המחייב באשר כל מתן שירות יהיה התקנון שיופיע באתר במועד השימוש באתר ובקשת השירות על ידי המשתמש. על כן, על המשתמש להתעדכן ולקרוא את תקנון זה.
  2. על הגלישה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו ו/או תקנון זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

טוב לראות אותך.

החזון הוא להוביל את סוכני הקבוצה לצמיחה אישית, מקצועית, כלכלית ועסקית בשמחה, ולאפשר פתרונות מדויקים ונאמנים לצורכי לקוחותיהם. 

חדשים? פתחו כרטיס

יש לכם משתמש? התחברו

סוכן יקר,

טוב לראות אותך.

סוכן יקר,

טוב לראות אותך.